Lejeperiode
Lejekontrakten er uopsigelig i den på forsiden anførte lejeperiode.
Ved udløb af lejeperioden er lejeren pligtig uden påkrav eller forudgående opsigelse fra udlejer omkostningsfrit for denne at tilbagelevere det lejede køretøj i vel vedligeholdt stand på udlejers adresse til det aftalte tidspunkt og med alt tilbehør intakt.
Ved tilbagelevering af køretøjet afmelder udlejer det med henblik på refusion af den af lejer betalte vægt og vejbenyttelsesafgift.
 

Brugsret
Lejer har ret til sædvanlig brug af det lejede køretøj. Dette forudsætter dog, at forsikringen er fuldt dækkende for de pågældende områder. Lejer er ikke berettiget til at overlade brugen af det lejede køretøj til tredjemand. Lejer må ikke uden udlejers samtykke ændre det lejede køretøj på væsentlige punkter, herunder ændring/udskiftning af dæk. Enhver nagelfast montering på det udlejede køretøj tilhører udlejer.
Det lejede køretøj eller dele deraf må af lejeren hverken sælges, pantsættes eller fremlejes.
 

Lejens regulering
I forbindelse med eventuelle ændringer i den officielle diskonto i Danmarks Nationalbank, eller generelle stigninger i markedet, kan udlejer ændre lejeydelsen tilsvarende. Regulering af moms samt eventuelle andre offentlige afgifter eller skatter medfører automatisk tilsvarende regulering af lejen. Ved langtids kontrakter index reguleres leje 1 gang årligt.

Regulering af kilometerforbrug
Forbruget reguleres over hele lejeperioden dog hver 3. mdr., såfremt lejeperioden er længere end 3 måneder.
 

Lejens omfang, udgifter og vedligehold
Lejen dækker ikke vægtafgift, vejbenyttelsesafgift eller forsikringspræmie for lovpligtig motorkøretøjsforsikring, incl. fuld kasko og brandforsikring. Lejer afholder selv disse udgifter.
Lejen inkluderer de reparationer der er nødvendige som følge af slid ved normal brug i overensstemmelse med den under pkt. 2 anførte anvendelse af køretøjet inden for udlejers normale åbningstid. Medmindre andet er aftalt se under særlige aftaler.
Lejeren er forpligtiget til i hele lejeaftalens løbetid at holde det lejede køretøj i lovpligtig og teknisk foreskreven stand, herunder at overholde de af Volvo foreskrevne eftersyn på et af Skifter Lastbil A/S’s autoriseret Volvo værksteder.
Hydraulikanlæg eller anden påbygning der ikke leveres originalt, er ikke dækket af servicekontrakten og står for lejers egen regning ved reparation.
 
Beskadigelse og ødelæggelse
Lejer bærer enhver risiko for det lejede køretøj i lejeperioden og er således forpligtiget til straks at underrette udlejer om væsentlige beskadigelse, ødelæggelse eller bortkomst af det lejede køretøj.
Lejer er uanset årsagen, erstatningsansvarlig overfor udlejer for enhver forringelse eller beskadigelse af køretøjet, der måtte opstå i lejeperioden. Skader af en hver art skal udbedres på et af udlejers værksteder.  
 
Køretøjets stand.
Køretøjet afleveres i god stand til lejer ved lejemålets begyndelse, og lejer er derefter ansvarlig for køretøjet i lejeperioden.
 
Totalskade.
I tilfælde af totalskade på køretøjet ophører lejeaftalen. Den af forsikringsselskabet udbetalte forsikringssum tilfalder udlejer. I tilfælde af, at forsikringssummen ikke dækker udlejers krav, er lejer forpligtiget til at betale udlejer det manglende beløb.
 
Registreringsattest.
Det omhandlende køretøj er indregistreret med udlejer som ejer, og lejer som bruger.
 
Udlejersadgang til køretøjet
Udlejer eller dennes repræsentant er til enhver tid berettiget til at efterse køretøjet.
Lejer er forpligtiget til at skaffe udlejer adgang hertil.
 
Ansvar overfor tredjemand
I lejeperioden bærer lejer ethvert ansvar overfor tredjemand, som lejers benyttelse af køretøjet måtte medføre.
 
Misligholdelse
I tilfælde af grov misligholdelse fra lejers side af denne påhvilende pligter kan udlejer straks og uden varsel opsige kontrakten og opgøre sit krav. Lejer bliver erstatningspligtig for ethvert tab udlejer måtte lide i anledning af lejers misligholdelse.
 
Opgørelse ved misligholdelse
Når lejeaftalen opsiges som følge af misligholdelse, foretager udlejer en opgørelse af, hvad lejer skal tilsvare udlejer udover allerede for-faldne beløb.
 
Værneting
Alle uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende nærværende lejeaftale afgøres efter dansk ret ved udlejers hjemting.
 
Rygning
Rygning er IKKE tilladt i bilen og lejer vil blive faktureret 10.000, - for rens af kabine samt værdiforringelse af køretøj.
 
 
Vanvidskørsel
Lejer har pligt til at udvise fornøden påpasselighed ved anvendelsen af køretøjet. Udlejer forbeholder sig ret til at rejse krav over for lejer, hvis udlejer påføres et tab, eksempelvis som følge af lejers overtrædelse af almindelige færdselsregler, herunder i tilfælde af vanvidskørsel.
 
Dæk
Almindelig dækslid er med i lejen, dog er det for lejers egen regning ved dæk skade eller eksplosion. Dæk må kun udskiftes ved minimumsmål eller ved særlig aftale efter henvendelse til udlejnings ansvarlige
 
 
Startomkostninger:
         Genpart af registreringsattest
         Panthaverdeklaration                                                 
         Udarbejdelse af lejekontrakt
         Afleveringskontrol efter kontrolskema
         Modtagekontrol efter kontrolskema
 
 
 
Alle priser er excl. Moms


Acceptér Denne side bruger cookies